PRIJAVA POTREBE ZA RADNICIMA U JAVNOM RADU,  U SKLOPU PROGRAMA
POSAO +

za radna mjesta:

1. Njegovatelj/ica

– 2  izvršitelja/ice,  na određeno vrijeme – u trajanju od 9 (devet) mjeseci – javni rad
Mjesto rada: Vinkovci, Nikole Tesle 43b, DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće  uvjete:
– završeno osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu
– da ne postoje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Javni rad se provodi prema individualiziranom programu u sklopu provedbe programa Posao +.

Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
– dokaz o završenom tečaju za njegu
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)
– izjava da ne postoje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
– uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
Opis poslova njegovatelj/ice  unutar projekta  javnog rada:
• njega za korisnike usluge smještaja uključuje: – korisnicima prvog stupnja usluge u sklopu aktivnosti osigurava se pomoć u održavanju osobne higijene samo u zdravstveno opravdanim slučajevima, najduže 2 tjedna u kontinuitetu – korisnicima drugog stupnja usluge u sklopu aktivnosti osigurava se pripomoć u odijevanju i svlačenju, održavanju osnovne higijene (za korisnike usluge smještaja pripomoć kod kupanja 1 tjedno uz obavezno pranje kose, uređivanje noktiju i brijanje) pripomoć kod promjene položaja, pratnja pri ostvarivanju primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova obitelji ili na drugi način – korisnicima trećeg stupnja usluge u sklopu aktivnosti osigurava se svakodnevno pomoć pri održavanju osobne higijene, promjeni položaja, kupanju, oblačenju, svlačenju, hranjenju, kontroli i pomoći kod uzimanja tekućine.
-korisnicima trećeg stupnja usluge osigurava se i pratnja pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističke zdravstvene zaštite, ako se to ne može osigurati uz pomoć članova obitelji ili na drugi način
– korisnicima četvrtog stupnja usluge u sklopu aktivnosti uz sadržaj iz trećeg stupnja dodatno se osigurava nadzor nad cjelokupnim funkcioniranjem

2.   Prvostupnik/ca  fizioterapije

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, u trajanju od 9 (devet) mjeseci – javni rad
Mjesto rada: Vinkovci, Nikole Tesle 43 b, DOM ZA STRAIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI

Javni rad se provodi prema individualiziranom programu u sklopu provedbe programa Posao +

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
– završeno VŠS obrazovanje za prvostupnik/ca fizioterapije
– položen stručni ispit
– poznavanje rada na računalu
– da ne postoje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Prijavi je potrebno  priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
– dokaz o položenom stručnom ispitu
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda  za mirovinsko osiguranje),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)
– izjava da ne postoje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
– uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
Opis poslova prvostupnika/ce fizioterapije unutar projekta javnog rada:
• vrši procjenu korisnikova stanja i utvrđivanje funkcionalnog statusa, planiranje, prevenciju oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti i ozljeda te unapređenje i održavanje zdravlja (vježbe usmjerene na povećanje izdržljivosti, poboljšanje koordinacije pokreta, održavanje i povećanje opsega te brzine pokreta, korekcija položaja tijela, sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja) provođenje fizikalne terapije po preporuci specijalista fizijatra kao što su manualna terapija, terapijske vježbe, primjena fizioloških agenasa, mehaničke procedure, funkcionalni trening, te rekreacijske aktivnosti
• pruža fizikalnu terapiju ovisno o funkcionalnoj sposobnosti korisnika i stupnju usluge korisnika.
• obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja ili voditelja koji po svom ustrojstvu pripadaju ili su vezani za djelokrug rada.

Prijava s traženom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj omotnici poštom u roku od 8 dana od dana objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, Područni ured Vinkovci, Jurja Dalmatinca 27, 32100 VINKOVCI s naznakom „Prijava za rad u Javnom radu, u sklopu programa Posao + (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava) u Domu za starije i nemoćne osobe Vinkovci.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 550-01/23-01/73
URBROJ: 2196-99-23-03/1
U Vinkovcima, 24. svibnja 2023. godine

RAVNATELJ:

mr.sc. Krešimir Markić, dipl.oec.