DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI
Vinkovci, Nikole Tesle 43 b

KLASA:550-01/22-01/13
URBROJ:2196-99-22-03/1- 2 Vinkovci, 06.04.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci, a u svezi članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ br. 61/18) i suglasnosti Vukovarsko-srijemske županije od 20.prosinca 2021. god. KLASA: 550-01/21-01/179, URBROJ: 2196/1-01-21-2 ravnatelj Doma objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa, na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova radnog mjesta:

-Medicinska sestra/tehničar 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
1.završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
2.položen stručni ispit
3.1 godina radnog iskustva u struci
4.Poznavanje rada na računalu
5.Utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
6. Nepostojanje zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz pisanu prijavu na natječaj, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave ( ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, opis znanja i vještina) kandidati trebaju priložiti:
1.Dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
2.Dokaz o položenom stručnom ispitu
3.Dokaz o radnom stažu-elektronički zapis HMZO
4.Dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
5.Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci (izvornik)
6.Izjava da ne postoji zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi
7.Životopis ( vlastoručno potpisan)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati su dužni u prijavi navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu. Ako kandidat priloži preslike traženih dokumenata, poslodavac zadržava pravo uvida u izvornike priložene dokumentacije.
S kandidatima koji se prijavljuju na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja članovi Povjerenstva provesti će provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja, kako bi se utvrdile sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta,, te sposobnosti i motivacija za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta, temeljem kojega će se odabrati kandidat. Svaki član Povjerenstva boduje kandidate ponaosob, za sebe, te se bodovi zbrajaju.
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua biti će objavljeni na web stranici ustanove domvinkovci.hr

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 12/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://branitelji. gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Nikole Tesle 43 b, 32 100 Vinkovci, s naznakom „Natječaj za medicinska sestra/tehničar,-ne otvaraj“.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Za odabrane kandidate poslodavac će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da osoba nije osuđivana za kaznena djela ili za prekršaj iz čl. 213. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), te da se protiv nje ne vodi postupak pred nadležnim sudom.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat/kinja dužna je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta.
NAPOMENA:
Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja.
Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim propisom.

Dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci

Preuzmite dokument